Informacija o Lokaciji sadrži podatke o mogućnostima i ograničenjima gradnje na vašoj katastarskoj parceli na osnovu važećeg planskog dokumenta. Drugim rečima kroz Informaciju o Lokaciji ćete biti jasno obavešteni o tome da li je i pod kojim uslovima moguća gradnja na vašoj parceli.

Zahtev za izdavanje Informacije o Lokaciji se u opštem slučaju predaje pri nadležnom organu jedinice lokalne samouprave koji je zadužen za izdavanje Lokacijske Dozvole. Uz zahtev za izdavanje Informacije o Lokaciji se podnosi kopija plana parcele kao i dokaz o uplaćenoj taksi. Nadležni organ je u obavezi da vam izda Informaciju o Lokaciji u roku od osam dana po prijemu kompletne dokumentacije.

Nakon što vam nadležni organ izda Informaciju o Lokaciji, prelazite na sledeću fazu a to jeste pribavljanje Lokacijske Dozvole.

Zahtev za izdavanje INFORMACIJE O LOKACIJI – Primer iz Novog Sada u PDF

Projekat A-01 U PDF FORMATU

Pogledajte koji je sledeći korak pribavljanja papira za građenje: LOKACIJSKA DOZVOLA

LOKACIJSKA DOZVOLA, INFORMACIJA O LOKACIJI, GRAĐEVINSKA DOZVOLA, UPOTREBNA DOZVOLA, POČETAK RADOVA, GRAĐENJE, GRAĐEVINARSTVO

KLIKNI ZA POVRATAK NA PRETHODNU STRANU


GOTOVI PROJEKTI VEĆ OD 50€, projektovanje, izgradnja, besplatne konsultacije, cene, projekti, idejno resenje, idejni projekat, glavni projekat, cenovnik izgradnje

CENOVNIK