UPOTREBNA DOZVOLA


Upotrebna Dozvola je rešenje koje u opštem slučaju izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave a kojim se potvrđuje da je objekat podoban za upotrebu.

Opis postupka je sledeći: Zahtev za izdavanje upotrebne dozvole se predaje isključivo elektronskim putem kroz sistem za elektronsko podnošenje prijava (CEOP). Za podnošenje elektronske prijave Vam je potreban sertifikovan elektronski potpis. Uz sam zahtev se prilažu prilozi elektronski potpisani i overeni na propisan način:

 1. Izveštaj komisije za tehnički pregled kojim se utvrđuje da je objekat podoban za upotrebu sa predlogom
  da se može izdati upotrebna dozvola, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta, sastavu komisije,
  sadržini predloga komisije o utvrđivanju podobnosti objekta za upotrebu,
  osmatranju tla i objekta u toku građenja i upotrebe i minimalnim garantnim
  rokovima za pojedine vrste objekata (osim za objekte kategorije „A”, za
  koje se podnosi potvrda iz člana 5. Pravilnika o objektima na koje se ne primenjuju pojedine odredbe zakona o
  planiranju i izgradnji)
 2. Projekat za izvođenje sa potvrdom i overom investitora, stručnog nadzora i izvođača radova da
  je izvedeno stanje jednako projektovanom stanju ili projekat izvedenog objekta, u skladu sa Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke
  dokumentacije prema klasi i nameni objekata,
  osim za objekte kategorije „A”, za koje se umesto projekta izvedenog objekta može priložiti geodetski
  snimak izvedenog objekta na parceli, na overenoj katastarsko-topografskoj podlozi;
 3. Elaborat geodetskih radova za izvedeni objekat i posebne delove objekta;
 4. Elaborat geodetskih radova za podzemne instalacije;
 5. Sertifikat o energetskim svojstvima objekta, ako je za objekat propisana obaveza pribavljanja sertifikata
  o energetskim svojstvima.
 6. Potvrda o uplati taksi.

KLIKNI ZA POVRATAK NA PRETHODNU STRANU


Detaljan cenovnik naših usluga kao i obrazloženje cena pružanja usluga možete pronaći klikom na sliku „CENE“ ispod:
CENOVNIK USLUGA ZA FIZIČKA LICA

Za više informacija nas možete kontaktirati putem sledećih kontak podataka (klikni na taster za link):

Klikni za kontakt stranu


KLIKNI ZA POVRATAK NA NASLOVNU STRANU