OBJEDINJENA PROCEDURA – KAKO LAKO DO DOZVOLE.

Da biste lako došli do Građevinske dozvole, izgradnje objekta i konačno do Upotrebne Dozvole, potrebne su samo dve stvari:

1: Da ste upućeni u suštinu procesa za izdavanja dozvola; i

2: Da predate precizan zahtev za odgovarajuću fazu.

Ukoliko ste apsolutno neupućeni i ukoliko propustite da pravilno popunite obrazac, velike su šanse da ćete izgubiti mnogo dragocenog vremena. Stoga, ukoliko niste sigurni u navedeno, naš prvi savet glasi: obratite nam se kroz besplatne konsultacije! AliQuantum će vam bez ikakve nadoknade proslediti konkretan niz koraka koji je primenjiv za vaš objekat u vašoj opštini. Slobodno nas kontaktirajte na 060-4456-526, lično u kancelarijama ili nam pošaljite Email sa kratkim obrazloženjem situacije.

U tekstu koji sledi objašnjena je suština postupka koji po trenutno aktuelnom Zakonu o planiranju i izgradnji, po pojednostavnljenoj proceduri, u opštem slučaju dovodi do dobijanja upotrebne dozvole:

————————————————-

Informacija o lokaciji

INFORMACIJA O LOKACIJI:

Informacija o Lokaciji sadrži podatke o mogućnostima i ograničenjima gradnje na vašoj katastarskoj parceli na osnovu važećeg planskog dokumenta. Drugim rečima kroz Informaciju o Lokaciji ćete biti jasno obavešteni o tome da li je i pod kojim uslovima moguća gradnja na vašoj parceli.

Zahtev za izdavanje Informacije o Lokaciji se u opštem slučaju predaje pri nadležnom organu jedinice lokalne samouprave koji je zadužen za izdavanje Lokacijskih uslova. Uz zahtev za izdavanje Informacije o Lokaciji se podnosi kopija plana parcele. Nadležni organ je u obavezi da vam izda Informaciju o Lokaciji u roku od osam dana po prijemu kompletne dokumentacije. Informacija o lokaciji nije obavezna za ishodovanje dozvola za izgradnju!

————————————————-

Lokacijski uslovi

LOKACIJSKI USLOVI:

Lokacijski uslovi jesu rešenje koje ovisno od vrste objekta izdaje nadležni organ uprave, koje sadrži sve uslove i podatke potrebne za izradu Projekta za građevinsku dozvolu (PGD). Drugim rečima, izdavanjem Lokacijskih uslova, dobijate sve potrebne uslove koji su vam potrebni za izradu Projekta za građevinsku dozvolu (PGD).

Za potrebe izdavanja Lokacijskih uslova, predaje se samo sledeće:

  1. Ispravno popunjen Zahtev za izdavanje lokacijskih uslova;
  2. Idejno rešenje (IDR), izrađeno u skladu sa odgovarajućim pravilnikom;
  3. Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi za podnošenje zahteva.

Nadležni organ je dužan da izda lokacijske uslove u skladu sa propisom kojim se uređuje izdavanje lokacijskih uslova, u roku od 5 radnih dana od dana dostavljanja uslova za projektovanje i priključenje.

  1. Zahtev za izdavanje LOKACIJSKIH USLOVA u DOC formatu
————————————————-

Građevinska dozvola

GRAĐEVINSKA DOZVOLA

Građevinska dozvola jeste rešenje koje izdaje nadležni organ kojim se daje dozvola za građenje objekta na osnovu Lokacijskih uslova i odgovarajućeg projekta. Postupak za izdavanje građevinske dozvole pokreće se podnošenjem zahteva nadležnom organu.

Uz zahtev za Građevinsku dozvolu se prilaže:

1) Izvod iz projekta za građevinsku dozvolu, izrađen u skladu sa odgovarajućim pravilnikom;

2) Projekat za građevinsku dozvolu (PGD), izrađen u skladu sa odgovarajućim pravilnikom, u elektronskoj formi, kao i onoliko primeraka u papirnoj formi koliko podnosilac zahteva želi da mu nadležni organ overi i vrati prilikom izdavanja građevinske dozvole;

3) Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi za podnošenje zahteva i donošenje rešenja o građevinskoj dozvoli.

4) Dokaz o odgovarajućem pravu na zemljištu ili objektu u smislu Zakona, osim ako je to pravo upisano u javnoj knjizi ili je uspostavljeno zakonom;

Eventualni dodatni dokazi, ugovori, saglasnosti i dr. koji zavise od konkretnog lokaliteta i vrste objekta.

  1. Zahtev za izdavanje GRAĐEVINSKE DOZVOLE u DOC formatu
————————————————-

Upotrebna dozvola

UPOTREBNA DOZVOLA

Upotrebna Dozvola je rešenje koje izdaje nadležni organ kojim se potvrđuje da je objekat podoban za upotrebu.

  1. Zahtev za izdavanje UPOTREBNE DOZVOLE u DOC formatu

Ukoliko niste sigurni da li vaš objekat potpada pod opšti slučaj ili je procedura nešto drugačija, AliQuantum će vam kroz pružanje usluge besplatnih konsultacija bez ikakve nadoknade proslediti konkretan niz koraka koji je primenjljiv za vaš objekat u vašoj opštini. Slobodno nas kontaktirajte na 060-4456-526, lično u kancelarijama ili nam pošaljite Email sa kratkim obrazloženjem situacije.


GOTOVI PROJEKTI VEĆ OD 50€, projektovanje, izgradnja, besplatne konsultacije, cene, projekti, idejno resenje, idejni projekat, glavni projekat, cenovnik izgradnje

CENOVNIK