Druga najbitnija stvar pored upućenosti u tok gradnje korak po korak, koja će vam u mnogome ubrzati proces dobijanja Upotrebne Dozvole jeste poznavanje dokumentacije koja se predaje uz odgovarajući zahtev.

Na ovoj stranici vam AQ pruža jednostavan uvid u potrebnu dokumentaciju koju je neophodno priložiti u opštem slučaju građenja. Ukoliko niste sigurni da li vaš objekat potpada pod opšti slučaj ili je procedura nešto drugačija, AQ će vam kroz pružanje usluge besplatnih konsultacija bez ikakve nadoknade proslediti konkretnu listu neophodne dokumentacije koju treba priložiti za vaš objekat u vašoj opštini. Slobodno nas kontaktirajte na +381 060 445 6526, lično u kancelarijama ili nam pošaljite Email sa kratkim obrazloženjem situacije.

U tekstu koji sledi objašnjena je lista dokumenata koji se po trenutno aktuelnom Zakonu o planiranju i izgradnji, po pojednostavnljenoj proceduri, u opštem slučaju prilažu u cilju dobijanja odgovarajućih dozvola:

1. INFORMACIJA O LOKACIJI 

Informacija o lokaciji nije obavezna u procesu ishoovanja dozvola ali kroz nju možte saznati sve o mogućnostima izgradnje na vašoj parceli. Zahtev za izdavanje Informacije o lokaciji se u opštem slučaju predaje pri nadležnom organu jedinice lokalne samouprave koji je zadužen za izdavanje Građevinske dozvole. Uz zahtev za izdavanje Informacije o lokaciji se podnose:

 • Kopija plana za predmetnu parcelu (izvod ne stariji od šest meseci);
 • Dokaz o uplati propisanih taksi (visina taksi zavisi od opštine).

Nadležni organ je u obavezi da vam izda Informaciju o Lokaciji u roku od osam dana po prijemu kompletne dokumentacije.

2. LOKACIJSKI USLOVI

Lokacijski uslovi su prvi korak u procesu izgradnje objekta. Uz zahtev za izdavanje lokacijskih uslova se predaje Idejno rešenje (IDR) – Arhitektura.

Kroz proces izdavanja Lokacijskih uslova nadležni organ u okviru objedinjene procedure i ime i na trošak Investitora koji je predao zahtev za izdavanje Lokacijskih uslova pribavlja odgovarajuće podloge, uslove i sagalasnosti među kojima:

 1. Kopiju plana;
 2. Prepis lista nepokretnosti;
 3. Urbanističko tehničke uslove;
 4. Uslove za projektovanje nadležne elektrodistribucije;
 5. Uslove nadležnog JKP vodovod i kanalizacija.

U zavisnosti od tipa objekta, pored navedenih uslova se pribavljaju i neki dodatni uslovi.

Nakon što nadležni organ pribavi sve propisane uslove, vrši se izdavanje Lokacijskih uslova koji služe kao podloga za izradu Projekta za građevinsku dozvolu (PGD).

Zahtev za izdavanje Lokacijskih uslova se u slučaju izgradnje porodičnog stambenog objekta do 400 m2 predaje nadležnom organu jedinice lokalne samouprave koji je zadužen za izdavanje Lokacijskih uslova. Uz zahtev za izdavanje Lokacijskih uslova se podnosi:

 1. Čitko popunjen zahtev;
 2. Dokaz o uplati propisanih taksi (visinu taksi propisuje nadležni organ);
 3. Idejno rešenje (IDR) – Arhitektura (broj primeraka propisuje nadležni organ).

Zahtev za izdavanje lokacijske dozvole obavezno sadrži i podatke o objektu koji će se graditi a naročito o: planiranoj dispoziciji, vrsti i nameni objekta, tehničke karakteristike i sl.

Ukoliko planski dokument sadrži sve uslove i podatke za izradu tehničke dokumentacije, nadležni organ je u obavezi da vam izda Lokacijsku Dozvolu u roku od osam dana po prijemu kompletne dokumentacije.

3. GRAĐEVINSKA DOZVOLA

Građevinska dozvola je rešenje kojim se odobrava izvođenje radova na predmetnom objektu.

U slučaju izgradnje porodičnog stambenog objekta, Rešenje o građevinskoj dozvoli izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave. Građevinskom dozvolom se Investitoru daje dozvola za izgradnju objekta na osnovu primljene projektne dokumentacije (Projekat za građevinsku dozvolu (PGD)). Građevinska dozvola sadrži sve informacije o Investitoru, objektu čije se izgradnja dozvoljava, katastarskoj parceli na kojoj se objekat izvodi, postojećim objektima koji se ruše ili rekonstruišu, roku važenja građevinske dozvole i rok završetka građenja kao i o dokumentaciji na osnovu koje se izdaje Građevinska dozvola.

Uz zahtev za izdvanje Građevinske dozvole se predaje Projekat za građevinsku dozvolu (PGD).

 1. Primer zahteva za izdavanje GRAĐEVINSKE DOZVOLE (BEOGRAD) u PDF formatu

Nadležni organ će na osnovu primljenog zahteva izvršiti obračun troškova komunalnog doprinosa (takse) za uređenje građevinskog zemljišta, o čemu će obavestiti Investitora koji je predao dati zahtev za Građevinsku dozvolu. Nakon što Investitor plati propisanu taksu (doprinos) i dostavi potvrdu o plaćanju, biće mu izdata Građevinska dozvola.

Nakon dobijanja pravosnažne Građevinske Dozvole, u obavezi ste da izvršite prijavu radova nadležnom upravnom organu i nadležnom inspektoru osam dana pre početka izvođenja radova.

4. PRIJAVA RADOVA

Pre nego što se krene sa izvođenjem radova na novom objektu a nakon dobijanja Građevinske dozvole, potrebno je predati zahtev za prijavu radova. Zahtev predaje Investitor i Izvođač radova minimum osam (8) dana pre otpočinjanja građenja lokalnom organu uprave koji je nadležan i za izdavanje Građevinske dozvole kao i odgovarajućim inspekcijskim organima i to Inspekciji rada.

 1. Primer zahteva za PRIJAVU RADOVA u PDF formatu

5. UPOTREBNA DOZVOLA

Upotrebna Dozvola je rešenje koje u opštem slučaju izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave a kojim se potvrđuje da je objekat podoban za upotrebu. Izdavanju Upotrebne dozvole prethodi komisijski pregled objekta kojim se utvrđuje da li je objekat po svojim funkcionalno-tehnološkim i drugim karakteristikama upotrebljiv za funkciju u čijem cilju je sagrađen. Tehnički pregled obuhvata kontrolu usklađenosti izvedenih radova sa građevinskom dozvolom i tehničkom dokumentacijom na osnovu koje se objekat gradio, kao i sa tehničkim propisima i standardima koji se odnose na pojedine vrste radova, odnosno materijala, opreme i instalacija.

 1. Primer zahteva za izdavanje UPOTREBNE DOZVOLE u PDF formatu – BEOGRAD 

 


GOTOVI PROJEKTI VEĆ OD 50€, projektovanje, izgradnja, besplatne konsultacije, cene, projekti, idejno resenje, idejni projekat, glavni projekat, cenovnik izgradnje

CENOVNIK