ENERGETSKI PASOŠ


Energetski pasoš je dokument koji precizno opisuje energetsko stanje i energetski razred datog građevinskog objekta.

Nadležno Ministarstvo Vlade Republike Srbije je u cilju smanjenje potrošnje fosilnih goriva, emisije CO2 kao i energije uopšte a u skladu sa usvojenim direktivama EU,  usvojilo pravilnike kojima se regulišu uslovi izgradnje objekata u skladu sa Energetskom Efikasnošću, a koji propisuju i obavezu izrade energetskih pasoša za odgovarajuće građvinske objekte.

Pravilnici kojim se bliže propisuju uslovi, sadržina i način izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima objekta stupili su na snagu 30. Septembra 2012. godine. Stupanjem na snagu navedenih pravilnika, utvrđena je obaveza da Energetski pasoš čini sastavni deo obavezne tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za izdavanje upotrebne dozvole.

Smisao ovog dokumenta je da uputi kupca odnosno korisnika objekta u energetski kvalitet datog objekta. Energetskim pasošom se utvrđuje ispunjenosti propisanih uslova energetske efikasnosti tokom izgradnje datog objekta. Energetski pasoš utvrđuje energetski razred datog objekta koji se u slučaju javnih objekata mora prikazati na vidnom mestu.

U cilju smanjenje potrošnje fosilnih goriva, emisije CO2 kao i energije uopšte a u skladu sa usvojenim direktivama EU, nadležno Ministarstvo Vlade Republike Srbije je usvojilo pravilnike kojima se regulišu uslovi izgradnje objekata u skladu sa Energetskom Efikasnošću. Pravilnici kojim se bliže propisuju uslovi, sadržina i način izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima objekta stupili su na snagu 30. Septembra 2012. godine. Stupanjem na snagu navedenih pravilnika, utvrđena je obaveza da Energetski pasoš čini sastavni deo obavezne tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za izdavanje upotrebne dozvole. Energetskim pasošom se utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova energetske efikasnosti tokom izgradnje zgrade datog objekta. Energetskim pasošom se utvrđuje energetski razred datog objekta koji se u slučaju javnih objekata mora prikazati na vidnom mestu.

Energetski pasoš izrađuje odgovorna organizacija koja poseduje licencu koju izdaje nadležno Ministarstvo.


Za više informacija nas možete kontaktirati putem sledećih kontak podataka (klikni na taster za link):

Klikni za kontakt stranu


KLIKNI ZA POVRATAK NA PRETHODNU STRANU