PRIJAVA RADOVA – PRIJAVA IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA

Pre nego što se krene sa izvođenjem radova na novom objektu a nakon dobijanja Građevinske dozvole, potrebno je predati zahtev za prijavu radova. Prijavom radova investitor obaveštava nadležni organ o početku, kao i roku završetka izvođenja radova, najkasnije 8 dana pre početka izvođenja radova.

Opis postupka prijave radova možete pogledati ispod u okviru epizode „Prijava radova“ u okviru Serijala koji smo objavili pod nazivom „Kako lako graditi“:

Opis postupka je sledeći: Zahtev za prijavu radova se predaje isključivo elektronskim putem kroz sistem za elektronsko podnošenje prijava (CEOP). Za podnošenje elektronske prijave Vam je potreban sertifikovan elektronski potpis.

Uz zahtev za prijavu radova se podnosi:

  1. Dokaz o izmirenju obaveza u pogledu doprinosa (takse) za uređivanje građevinskog zemljišta;
  2. Saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu (ako je obaveza njene izrade utvrđena propisom
    kojim se uređuje procena uticaja na životnu sredinu, odnosno odluka da nije potrebna izrada studije);
  3. Potvrda o uplati taksi.

U izvesnim slučajevima je neophodna i predaja dodatnih priloga.

Uz sam zahtev se plaćaju propisane takse i to:

  1. Lokalna taksa: (iznos propisuje opština) rsd;
  2. Republičkja administrativna taksa (RAT): (iznos propisuje opština) rsd;
  3. CEOP taksa: 500 rsd;
Pogledajte koji je sledeći korak pribavljanja papira za građenje: PRIJAVA ZAVRŠETKA TEMELJA

KORAK 4 : PRIJAVA ZAVRŠETKA TEMELJA