Postupak ozakonjenja:

Dana, 20. Novembra 2015. godine usvojen je Zakon o ozakonjenju objekata odnosno praktično govoreći novi Zakon o Legalizaciji objekata u Republici Srbiji.


Na osnovu usvojenog Zakona, postojaće mogućnost da se legalizuju svi nelegalni objekti koji zadovoljavaju kriterijume za legalizaciju definisane usvojenim Zakonom koje je moguće evidentirati na satelitskom prikazu teritorije Srbije koji je sačinjen sredinom 2015. godine. Navedeni satelitski snimak će uskoro biti dostupan svim zainteresovanim licima na internet sajtu nadležnog Ministarstva.

Predmet ozakonjenja ne može biti objekat:

  1. Izgrađen, odnosno rekonstruisan na zemljištu nepovoljnom za građenje (klizišta, močvarno tlo i sl.);
  2. Izgrađen od loših materijala odnosno materijala koji ne obezbeđuju trajnost i sigurnost objekta;
  3. Izgrađeni na površinama javne namene (postoje izuzeci – pročitati Zakon o ozakonjenju ispod);
  4. Izgrađeni u nekoj od zona zaštite (postoje izuzeci – pročitati Zakon o ozakonjenju ispod);
  5. Izgrađen u zaštitnoj zoni duž trase radio koridora, na pravcima prostiranja usmerenih radio signala između radio stanica, u kojoj nije dozvoljena izgradnja ili postavljanje drugih radio stanica, antenskih sastava ili drugih objekata koji mogu ometati prostiranje radio signala ili
    uzrokovati štetne smetnje.

Predmet ozakonjenja je objekat za koji je podnesen zahtev za legalizaciju u skladu sa ranije važećim Zakonom kojim je bila uređena legalizacija objekata do 29. Januara 2014. godine. Predmet ozakonjenja je i objekat izgrađen na osnovu građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju i potvrđenog glavnog projekta, na kojima je prilikom izvođenja radova odstupljeno od izdate građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju i potvrđenog glavnog projekta. Predmet ozakonjenja je i objekt za koji nije podnesen zahtev za legalizaciju u skladu sa ranije važećim Zakonom kojim je bila uređena legalizacija objekata, a koji je vidljiv na satelitskom snimcku teritorije Republike Srbije iz 2015. godine, pod usovima propisanim ovim Zakonom. Zahtevi i prijave za legalizaciju podneti do 29. Januara 2014. godine, smatraju se zahtjevima u smislu ovog Zakona.

POSTUPAK REŠAVANJA POSTOJEĆIH ZAHTEVA ZA OZAKONJENJE

Nadležni organ, za objekte za koje je ranije podnesen zahtev za legalizaciju, a koji se u smislu ovog Zakona smatraju zahtevima za ozakonjenje, pre pribavljanja dokumentacije iz člana 11. ovoga Zakona, proverava da li je vlasnik nezakonito izgrađenog objekta, u ranije vođenom postupku legalizacije objekata dostavio tehničku dokumentaciju propisanu tada važećim propisima. Ukoliko je vlasnik nezakonito izgrađenog objekta dostavio tehničku dokumentaciju skladno ranije važećim propisima o legalizaciji objekata, nadležni organ proverava da li sadržaj te tehničke dokumentacije odgovara sadržaju propisanom za izveštaj o zatečenom stanju objekta, u skladu sa ovim Zakonom. Ako sadržaj tehničke dokumentacije dostavljene u ranije vođenom postupku legalizacije odgovara po sadržaju izveštaju o zatečenom stanju objekta propisanim ovim Zakonom, nadležni organ to konstatuje i ranije dostavljeni dokument priznaje kao izveštaj o zatečenom stanju objekta, u smislu ovog Zakona.

POSTUPAK REŠAVANJA NOVIH ZAHTEVA ZA OZAKONJENJE

U slučaju da za nezakonito izgrađeni objekat ranije nije predat zahtev za legalizaciju u skladu sa ranije donesenim Zakonima o legalizaciji, postupak ozakonjenja se sastoji iz sledećih koraka:

1. korak: Građevinski inspektori na terenu evidentiraju nelegalne objekte i za iste donose rešenja o rušenju (koja se ne izvršavaju do okončanja procesa ozakonjenja);

2. korak: Nadležni opštinski organ poziva vlasnike evidentiranih nelegalnih objekata da dostave odgovarajuću dokumentaciju radi ozakonjenja nelegalnih objekata;

3. korak: Vlasnici evidentiranih nelegalnih objekata ishoduju potvrdu vlasništva nad predmetnim nelegalnim objektima (sudska presuda kojom je utvrđeno pravo vlasništva na zemljištu, ugovor o prenosu prava korišćenja, odnosno kupovini zemljišta koji je zaključen i overen od strane nadležnog suda; ugovor o suinvestiranju, akt ministarstva, pravosnažno rešenje o nasleđivanju ili neki drugi akt);

4. korak: Vlasnici evidentiranih nelegalnih objekata za predmetne nelegalne objeke ishoduju izveštaj o zatečenom stanju objekta sa elaboratom geodetskih radova koji izrađuje ovlašćeni projektni biro;

5. korak: Vlasnici evidentiranih nelegalnih objekata dostavljaju zahtevanu dokumentaciju (dokaz o vlasništvu i izveštaj o zatečenom stanju objekta sa elaboratom geodetskih radova) nadležnom opštinskom organu;

6. korak: Ukoliko je predata dokumentacija kompletna, nadležni opštinski organ obaveštava podnosioca zahteva o visini odgovarajuće takse za ozakonjenje;

7. korak: Vlasnik nelegalno izgrađenog objekta plaća taksu i dostavlja nadležnom opštinskom organu dokaz o uplati propisane takse za ozakonjenje;

8. korak: Nadležni opštinski organ izdaje rešenje o ozakonjenju čime se omogućava upis vlasnika nelegalno izgrađenog objekta u katastar nepokretnosti.


Zakon-o-legalizaciji-kuća-i-objekata-u-PDF-formatu-1024x201

Za više detalja, kliknite na Zakona o ozakonjenju objekata.


Za više informacija nas možete kontaktirati putem sledećih kontak podataka (klikni na taster za link):

Klikni za kontakt stranu


KLIKNI ZA POVRATAK NA STRANU LEGALIZACIJA