OBJEDINJENA PROCEDURA – KAKO LAKO DO DOZVOLE


Da biste lako došli do Građevinske dozvole, izgradnje objekta i konačno do Upotrebne Dozvole, potrebne su samo dve stvari:

1: Da ste upućeni u suštinu procesa za izdavanja dozvola; i

2: Da predate precizan zahtev za odgovarajuću fazu.

Ukoliko ste apsolutno neupućeni i ukoliko propustite da pravilno popunite obrazac, velike su šanse da ćete izgubiti mnogo dragocenog vremena. Stoga, ukoliko niste sigurni u navedeno, naš prvi savet glasi: obratite nam se kroz besplatne konsultacije! AliQuantum će vam bez ikakve nadoknade proslediti konkretan niz koraka koji je primenjiv za vaš objekat u vašoj opštini. Slobodno nas kontaktirajte na 060-4456-526, lično u kancelarijama ili nam pošaljite Email sa kratkim obrazloženjem situacije. 

Videoprezentaciju sa opisom postupka po koracima možete pogledati na sledećem videu:

U tekstu koji sledi objašnjena je suština postupka koji po trenutno aktuelnom Zakonu o planiranju i izgradnji, po pojednostavnljenoj proceduri, u opštem slučaju dovodi do dobijanja upotrebne dozvole:


Informacija o lokaciji

INFORMACIJA O LOKACIJI:

Informacija o Lokaciji sadrži podatke o mogućnostima i ograničenjima gradnje na vašoj katastarskoj parceli na osnovu važećeg planskog dokumenta. Drugim rečima kroz Informaciju o Lokaciji ćete biti jasno obavešteni o tome da li je i pod kojim uslovima moguća gradnja na vašoj parceli.

Zahtev za izdavanje Informacije o Lokaciji se u opštem slučaju predaje pri nadležnom organu jedinice lokalne samouprave koji je zadužen za izdavanje Lokacijskih uslova. Uz zahtev za izdavanje Informacije o Lokaciji se podnosi kopija plana parcele. Nadležni organ je u obavezi da vam izda Informaciju o Lokaciji u roku od osam dana po prijemu kompletne dokumentacije. Informacija o lokaciji nije obavezna za ishodovanje dozvola za izgradnju!


Lokacijski uslovi

LOKACIJSKI USLOVI:

Lokacijski uslovi jesu rešenje koje ovisno od vrste objekta izdaje nadležni organ uprave, koje sadrži sve uslove i podatke potrebne za izradu Projekta za građevinsku dozvolu (PGD). Drugim rečima, izdavanjem Lokacijskih uslova, dobijate sve potrebne uslove koji su vam potrebni za izradu Projekta za građevinsku dozvolu (PGD). Videoprezentaciju sa opisom postupka možete pogledati na sledećem videu:

Zahtev za lokacijske uslove se predaje isključivo elektronskim putem kroz sistem za elektronsko podnošenje prijava (CEOP). Za podnošenje elektronske prijave Vam je potreban sertifikovan elektronski potpis. U okviru elektronskog podnošenja zahteva (aplikacije) se u okviru sistema navode svi relevantni podaci o Investitoru, podnosiocu zahteva, lokaciji, parceli, tipu objekta čija izgradnja se planira i njegovim karakteristikama, načinu finansiranja i obezbeđivanja potrebne infrastrukture i dr. Uz sam zahtev se prilažu prilozi elektronski potpisani i overeni na propisan način:

 1. Idejno rešenje (IDR) koje izrađuje ovlašćena organizacija (projektni biro);
 2. Potvrda o uplati taksi.

Uz sam zahtev se plaćaju propisane takse i to:

 1. Lokalna taksa: (iznos propisuje opština) rsd;
 2. Republičkja administrativna taksa (RAT): (iznos propisuje opština) rsd;
 3. CEOP taksa: 2.000 rsd;

Nadležni organ je dužan da izda lokacijske uslove u skladu sa propisom kojim se uređuje izdavanje lokacijskih uslova, u roku od 5 radnih dana od dana dostavljanja uslova za projektovanje i priključenje.


Građevinska dozvola

GRAĐEVINSKA DOZVOLA

Građevinska dozvola jeste rešenje koje izdaje nadležni organ kojim se daje dozvola za građenje objekta na osnovu Lokacijskih uslova i odgovarajućeg projekta. Postupak za izdavanje građevinske dozvole pokreće se podnošenjem zahteva nadležnom organu. Videoprezentaciju sa opisom postupka možete pogledati na sledećem videu:

Zahtev za izdavanje građevinske dozvole se predaje isključivo elektronskim putem kroz sistem za elektronsko podnošenje prijava (CEOP). Za podnošenje elektronske prijave Vam je potreban sertifikovan elektronski potpis. U okviru elektronskog podnošenja zahteva (aplikacije) se u okviru sistema navode svi relevantni podaci o Investitoru, podnosiocu zahteva, lokaciji, parceli, tipu objekta čija izgradnja se planira i njegovim karakteristikama, načinu finansiranja i obezbeđivanja potrebne infrastrukture, kao i podaci iz izdatih Lokacijskih uslova. Uz sam zahtev se prilažu prilozi elektronski potpisani i overeni na propisan način:

 1. Izvod iz projekta koje izrađuje ovlašćena organizacija (projektni biro);
 2. Projekat za građevinsku dozvolu (PGD) koji izrađuje ovlašćena organizacija (projektni biro);
 3. Izveštaj revizione komisije (Tehnička kontrola koju izrađuje ovlašćena organizacija (projektni biro));
 4. Dokaz o odgovarajućem pravu na zemljištu;
 5. Geodetski snimak postojećeg stanja;
 6. Elaborati koji su shodno vrsti i klasi objekta neophodni za izdavanje građevinske dozvole;
 7. Potvrda o uplati taksi.

Eventualni dodatni dokazi, ugovori, saglasnosti i dr. koji zavise od konkretnog lokaliteta i vrste objekta.


TEMELJI I KONSTRUKCIJA

PRIJAVA TEMELJA I KONSTRUKCIJE

Po kompletiranju temelja i konstrukcije objekta, vrši se geodetsko snimanje i elektronska prijava temelja i konstrukcije objekta kroz centralni registar CEOP. Prijavu temelja vrši izvođač radova ili ovlašćeno lice koje izvođač radova opunomoći.


Upotrebna dozvola

UPOTREBNA DOZVOLA

Upotrebna Dozvola je rešenje koje u opštem slučaju izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave a kojim se potvrđuje da je objekat podoban za upotrebu. Videoprezentaciju sa opisom postupka možete pogledati na sledećem videu:

Zahtev za izdavanje upotrebne dozvole se predaje isključivo elektronskim putem kroz sistem za elektronsko podnošenje prijava (CEOP). Za podnošenje elektronske prijave Vam je potreban sertifikovan elektronski potpis. Uz sam zahtev se prilažu prilozi elektronski potpisani i overeni na propisan način:

 1. Izveštaj komisije za tehnički pregled kojim se utvrđuje da je objekat podoban za upotrebu sa predlogom
  da se može izdati upotrebna dozvola, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta, sastavu komisije,
  sadržini predloga komisije o utvrđivanju podobnosti objekta za upotrebu,
  osmatranju tla i objekta u toku građenja i upotrebe i minimalnim garantnim
  rokovima za pojedine vrste objekata (osim za objekte kategorije „A”, za
  koje se podnosi potvrda iz člana 5. Pravilnika o objektima na koje se ne primenjuju pojedine odredbe zakona o
  planiranju i izgradnji)
 2. Projekat za izvođenje sa potvrdom i overom investitora, stručnog nadzora i izvođača radova da
  je izvedeno stanje jednako projektovanom stanju ili projekat izvedenog objekta, u skladu sa Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke
  dokumentacije prema klasi i nameni objekata,
  osim za objekte kategorije „A”, za koje se umesto projekta izvedenog objekta može priložiti geodetski
  snimak izvedenog objekta na parceli, na overenoj katastarsko-topografskoj podlozi;
 3. Elaborat geodetskih radova za izvedeni objekat i posebne delove objekta;
 4. Elaborat geodetskih radova za podzemne instalacije;
 5. Sertifikat o energetskim svojstvima objekta, ako je za objekat propisana obaveza pribavljanja sertifikata
  o energetskim svojstvima.
 6. Potvrda o uplati taksi.

Ukoliko niste sigurni da li vaš objekat potpada pod opšti slučaj ili je procedura nešto drugačija, AliQuantum će vam kroz pružanje usluge besplatnih konsultacija bez ikakve nadoknade proslediti konkretan niz koraka koji je primenjljiv za vaš objekat u vašoj opštini. Slobodno nas kontaktirajte na 060-4456-526, lično u kancelarijama ili nam pošaljite Email sa kratkim obrazloženjem situacije.


GOTOVI PROJEKTI VEĆ OD 50€, projektovanje, izgradnja, besplatne konsultacije, cene, projekti, idejno resenje, idejni projekat, glavni projekat, cenovnik izgradnje


Detaljan cenovnik naših usluga kao i obrazloženje cena pružanja usluga možete pronaći klikom na sliku „CENE“ ispod:
CENOVNIK USLUGA ZA FIZIČKA LICA

Za više informacija nas možete kontaktirati putem sledećih kontak podataka (klikni na taster za link):

Klikni za kontakt stranu


KLIKNI ZA POVRATAK NA NASLOVNU STRANU