PRIKUPLJANJE DOKUMENTACIJE


Druga najbitnija stvar pored upućenosti u tok gradnje korak po korak, koja će vam u mnogome ubrzati proces dobijanja Upotrebne Dozvole jeste poznavanje dokumentacije koja se predaje uz odgovarajući zahtev.

Na ovoj stranici vam AQ pruža jednostavan uvid u potrebnu dokumentaciju koju je neophodno priložiti u opštem slučaju građenja. Ukoliko niste sigurni da li vaš objekat potpada pod opšti slučaj ili je procedura nešto drugačija, AQ će vam kroz pružanje usluge besplatnih konsultacija bez ikakve nadoknade proslediti konkretnu listu neophodne dokumentacije koju treba priložiti za vaš objekat u vašoj opštini. Slobodno nas kontaktirajte na +381 060 445 6526, lično u kancelarijama ili nam pošaljite Email sa kratkim obrazloženjem situacije.

U tekstu koji sledi objašnjena je lista dokumenata koji se po trenutno aktuelnom Zakonu o planiranju i izgradnji, po pojednostavnljenoj proceduri, u opštem slučaju prilažu u cilju dobijanja odgovarajućih dozvola:

1. INFORMACIJA O LOKACIJI 

Informacija o lokaciji nije obavezna u procesu ishoovanja dozvola ali kroz nju možte saznati sve o mogućnostima izgradnje na vašoj parceli. Zahtev za izdavanje Informacije o lokaciji se u opštem slučaju predaje pri nadležnom organu jedinice lokalne samouprave koji je zadužen za izdavanje Građevinske dozvole. Uz zahtev za izdavanje Informacije o lokaciji se podnose:

 • Kopija plana za predmetnu parcelu (izvod ne stariji od šest meseci);
 • Dokaz o uplati propisanih taksi (visina taksi zavisi od opštine).

Nadležni organ je u obavezi da vam izda Informaciju o Lokaciji u roku od osam dana po prijemu kompletne dokumentacije.

2. LOKACIJSKI USLOVI

Lokacijski uslovi su prvi korak u procesu izgradnje objekta. Uz zahtev za izdavanje lokacijskih uslova se predaje Idejno rešenje (IDR) – Arhitektura.

Zahtev za lokacijske uslove se predaje isključivo elektronskim putem kroz sistem za elektronsko podnošenje prijava (CEOP). Za podnošenje elektronske prijave Vam je potreban sertifikovan elektronski potpis. U okviru elektronskog podnošenja zahteva (aplikacije) se u okviru sistema navode svi relevantni podaci o Investitoru, podnosiocu zahteva, lokaciji, parceli, tipu objekta čija izgradnja se planira i njegovim karakteristikama, načinu finansiranja i obezbeđivanja potrebne infrastrukture i dr. Uz sam zahtev se prilažu prilozi elektronski potpisani i overeni na propisan način:

 1. Idejno rešenje (IDR) koje izrađuje ovlašćena organizacija (projektni biro);
 2. Potvrda o uplati taksi.

Uz sam zahtev se plaćaju propisane takse i to:

 1. Lokalna taksa: (iznos propisuje opština) rsd;
 2. Republičkja administrativna taksa (RAT): (iznos propisuje opština) rsd;
 3. CEOP taksa: 2.000 rsd;

Kroz proces izdavanja Lokacijskih uslova nadležni organ u okviru objedinjene procedure i ime i na trošak Investitora koji je predao zahtev za izdavanje Lokacijskih uslova pribavlja odgovarajuće podloge, uslove i sagalasnosti među kojima:

 1. Kopiju plana;
 2. Prepis lista nepokretnosti;
 3. Urbanističko-tehničke uslove;
 4. Uslove za projektovanje nadležne elektrodistribucije;
 5. Uslove nadležnog JKP vodovod i kanalizacija.

U zavisnosti od tipa objekta, pored navedenih uslova se pribavljaju i neki dodatni uslovi. Plaćanje usluga izdavanja navedenih podloga, uslova i sagalsnosti se vrši kroz izdavanje Lokacijskih uslova.

Nakon što nadležni organ pribavi sve propisane uslove, vrši se izdavanje Lokacijskih uslova koji služe kao podloga za izradu Projekta za građevinsku dozvolu (PGD).

Sledeći korak pribavljanja papira za građenje jeste izrada Projeka za građevinsku dovolu (PGD) i predaja zahteva za Građevinsku dozvolu.

3. GRAĐEVINSKA DOZVOLA

Građevinska dozvola je rešenje kojim se odobrava izvođenje radova na predmetnom objektu.

U slučaju izgradnje porodičnog stambenog objekta, Rešenje o građevinskoj dozvoli izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Zahtev za izdavanje građevinske dozvole se predaje isključivo elektronskim putem kroz sistem za elektronsko podnošenje prijava (CEOP). Za podnošenje elektronske prijave Vam je potreban sertifikovan elektronski potpis. U okviru elektronskog podnošenja zahteva (aplikacije) se u okviru sistema navode svi relevantni podaci o Investitoru, podnosiocu zahteva, lokaciji, parceli, tipu objekta čija izgradnja se planira i njegovim karakteristikama, načinu finansiranja i obezbeđivanja potrebne infrastrukture, kao i podaci iz izdatih Lokacijskih uslova. Uz sam zahtev se prilažu prilozi elektronski potpisani i overeni na propisan način:

 1. Izvod iz projekta koje izrađuje ovlašćena organizacija (projektni biro);
 2. Projekat za građevinsku dozvolu (PGD) koji izrađuje ovlašćena organizacija (projektni biro);
 3. Izveštaj revizione komisije (Tehnička kontrola koju izrađuje ovlašćena organizacija (projektni biro));
 4. Dokaz o odgovarajućem pravu na zemljištu;
 5. Geodetski snimak postojećeg stanja;
 6. Elaborati koji su shodno vrsti i klasi objekta neophodni za izdavanje građevinske dozvole;
 7. Potvrda o uplati taksi.

U izvesnim slučajevima je neophodna i predaja dodatnih priloga.

Uz sam zahtev se plaćaju propisane takse i to:

 1. Lokalna taksa: (iznos propisuje opština) rsd;
 2. Republičkja administrativna taksa (RAT): (iznos propisuje opština) rsd;
 3. CEOP taksa: 3.000 rsd (za objekte klase „A“ i „B“);

Nadležni organ će na osnovu primljenog zahteva izvršiti pregled priložene dokumentacije i u slučaju da se utvrdi da je dokumentacija potpuna, izdaće građevinsklu dozvolu u roku od pet radnih dana od dana podnošenja zahteva.

U okviru procesa izdavanja građevinske dozvole se vrši obračun troškova komunalnog doprinosa (takse) za uređenje građevinskog zemljišta koje je potrebno platiti pre podnošenja zahteva za prijavu građevinskih radova.

Građevinskom dozvolom se Investitoru daje dozvola za izgradnju objekta na osnovu primljene projektne dokumentacije (Projekat za građevinsku dozvolu (PGD)). Građevinska dozvola sadrži sve informacije o Investitoru, objektu čije se izgradnja dozvoljava, katastarskoj parceli na kojoj se objekat izvodi, postojećim objektima koji se ruše ili rekonstruišu, roku važenja građevinske dozvole i rok završetka građenja kao i o dokumentaciji na osnovu koje se izdaje Građevinska dozvola.

Nakon dobijanja pravosnažne Građevinske dozvole a pre početka izvođenja radova, u obavezi ste da izvršite prijavu građevinskih radova.

Pogledajte koji je sledeći korak pribavljanja papira za građenje: PRIJAVA RADOVA

4. PRIJAVA RADOVA

Pre nego što se krene sa izvođenjem radova na novom objektu a nakon dobijanja Građevinske dozvole, potrebno je predati zahtev za prijavu radova. Prijavom radova investitor obaveštava nadležni organ o početku, kao i roku završetka izvođenja radova, najkasnije 8 dana pre početka izvođenja radova. Zahtev za prijavu radova se predaje isključivo elektronskim putem kroz sistem za elektronsko podnošenje prijava (CEOP). Za podnošenje elektronske prijave Vam je potreban sertifikovan elektronski potpis.

Uz zahtev za prijavu radova se podnosi:

 1. Dokaz o izmirenju obaveza u pogledu doprinosa (takse) za uređivanje građevinskog zemljišta;
 2. Saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu (ako je obaveza njene izrade utvrđena propisom
  kojim se uređuje procena uticaja na životnu sredinu, odnosno odluka da nije potrebna izrada studije);
 3. Potvrda o uplati taksi.

U izvesnim slučajevima je neophodna i predaja dodatnih priloga.

Uz sam zahtev se plaćaju propisane takse i to:

 1. Lokalna taksa: (iznos propisuje opština) rsd;
 2. Republičkja administrativna taksa (RAT): (iznos propisuje opština) rsd;
 3. CEOP taksa: 500 rsd;
Pogledajte koji je sledeći korak pribavljanja papira za građenje: PRIJAVA ZAVRŠETKA TEMELJA

5. UPOTREBNA DOZVOLA

Upotrebna Dozvola je rešenje koje u opštem slučaju izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave a kojim se potvrđuje da je objekat podoban za upotrebu.

Zahtev za izdavanje upotrebne dozvole se predaje isključivo elektronskim putem kroz sistem za elektronsko podnošenje prijava (CEOP). Za podnošenje elektronske prijave Vam je potreban sertifikovan elektronski potpis. Uz sam zahtev se prilažu prilozi elektronski potpisani i overeni na propisan način:

 1. Izveštaj komisije za tehnički pregled kojim se utvrđuje da je objekat podoban za upotrebu sa predlogom
  da se može izdati upotrebna dozvola, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta, sastavu komisije,
  sadržini predloga komisije o utvrđivanju podobnosti objekta za upotrebu,
  osmatranju tla i objekta u toku građenja i upotrebe i minimalnim garantnim
  rokovima za pojedine vrste objekata (osim za objekte kategorije „A”, za
  koje se podnosi potvrda iz člana 5. Pravilnika o objektima na koje se ne primenjuju pojedine odredbe zakona o
  planiranju i izgradnji)
 2. Projekat za izvođenje sa potvrdom i overom investitora, stručnog nadzora i izvođača radova da
  je izvedeno stanje jednako projektovanom stanju ili projekat izvedenog objekta, u skladu sa Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke
  dokumentacije prema klasi i nameni objekata,
  osim za objekte kategorije „A”, za koje se umesto projekta izvedenog objekta može priložiti geodetski
  snimak izvedenog objekta na parceli, na overenoj katastarsko-topografskoj podlozi;
 3. Elaborat geodetskih radova za izvedeni objekat i posebne delove objekta;
 4. Elaborat geodetskih radova za podzemne instalacije;
 5. Sertifikat o energetskim svojstvima objekta, ako je za objekat propisana obaveza pribavljanja sertifikata
  o energetskim svojstvima.
 6. Potvrda o uplati taksi.

GOTOVI PROJEKTI VEĆ OD 50€, projektovanje, izgradnja, besplatne konsultacije, cene, projekti, idejno resenje, idejni projekat, glavni projekat, cenovnik izgradnje


Detaljan cenovnik naših usluga kao i obrazloženje cena pružanja usluga možete pronaći klikom na sliku „CENE“ ispod:
CENOVNIK USLUGA ZA FIZIČKA LICA

Za više informacija nas možete kontaktirati putem sledećih kontak podataka (klikni na taster za link):

Klikni za kontakt stranu


KLIKNI ZA POVRATAK NA NASLOVNU STRANU