ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI (ELABORAT EE)

Elaborat energetske efikasnosti (Elaborat EE) je dokument kojim se vrši detaljna analiza količine energije koja se troši prilikom eksploatacije analiziranog građevinskog objekta. Elaborat EE čini osnovu za pravljenje Sertifikata o energetskim svojstvima (Energetski pasoš).

U cilju smanjenje potrošnje fosilnih goriva, emisije CO2 kao i energije uopšte a u skladu sa usvojenim direktivama EU, nadležno Ministarstvo Vlade Republike Srbije je usvojilo pravilnike kojima se regulišu uslovi izgradnje objekata u skladu sa Energetskom Efikasnošću.

Pravilnici kojim se bliže propisuju uslovi, sadržina i način izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima objekta stupili su na snagu 30. Septembra 2012. godine. Stupanjem na snagu navedenih pravilnika, utvrđena je obaveza da Elaborat energetske efikasnosti čini sastavni deo obavezne tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za izdavanje građevinske dozvole ili uz zahtev za izdavanje rešenja kojim se odobrava izvođenje radova na adaptaciji ili sanaciji objekta, kao i energetskoj sanaciji.

 • ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI

  Elaboratom energetske efikasnosti (Elaborat EE) se utvrđivanje ispunjenosti uslova energetske efikasnosti zgrade za čiju izgradnju se pribavlja građevinska dozvola.

  Primer Elaborata

 • LICENCA INŽENJERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

  Elaborat Energetske Efikasnosti izrađuje odgovorni Inžinjer za Energetska Efikasnost zgrada koji poseduje licencu broj 381 koju izdaje Inženjerska Komora Srbije.

  Ispunjenost navedenog uslova potvrđujemo licencom odgovornog inžinjera za Energetska Efikasnost zgrada broj 381:

  Primer Licence

CENOVNIK

DETALJNIJE

POŠALJITE NAM UPIT

DETALJNIJE