IDEJNO REŠENJE (IDR)


Idejno rešenje (IDR) je forma projekta koja se predaje uz Zahtev za izdavanje lokacijskih uslova.

Na osnovu Pravilnika koji je stupio na snagu početkom Aprila 2015., Idejno rešenje (IDR) ima svoju jasno definisanu formu i za potrebe ishodovanja Lokacijskih uslova se predaje samo deo „Arhitektura“ koji overava odgovorni licencirani Inženjer.  Za razliku od Skica čiji zadatak je da se razrade osnove projektovanja, Idejno rešenje (IDR) preciznije definiše većinu aspekata budućeg objekta. Pod ovim se naročito podrazumeva definisanje pozicije objekta u odnosu na datu parcelu, dimenzije objekta, veličine, rasporedi i namene svih prostorija objekta, predlog konstruktivnog sistema kao i primenu odgovarajućih materijala. Pored navedenog, kroz izradu Idejnog rešenja (IDR) se definišu potrebni kapaciteti infrastrukture budućeg objekta (vodovod i kanalizacija, struja, grejanje i dr.) kao i odgovarajući urbanistički i drugi parametri. Podloge za idejno rešenje su: overen katastarsko topografski plan (KTP) koji izrađuje geodetski biro (geometar) i koji se overava u nadležnom katastru; i geotehnički elaborat (po potrebi) kojim se definiše sastav tla i mogućnosti tj. uslovi fundiranja (temeljenja) predmetnog objekta. Za neke specifične objekte se po potrebi prikupljaju i neki dodatni uslovi.

Kao i tokom procesa skiciranja, tokom izrade Idejnog rešenja (IDR) postoji konstantna komunikacija između klijenta i projektanta kako bi se razrešilie sve postojeće nedoumice i kako bi se predalo kompletno Idejno rešenje (IDR).

Sadržaj Idejnog rešenja (IDR) čine:

  1. Glavna sveska; i
  2. Projekat 1 – Arhitektura.

Kao rezultat izrade Idejnog rešenja (IDR), dobijaju se sledeći grafički prilozi: šira i uža situacija objekta, osnove svih karakteritičnih etaža i krova, karakteristični preseci objekta i prikazi svih izgleda objekta u odgovarajućoj razmeri.

Onog trenutka kada se preda Idejno rešenje (IDR) i kada se ishoduju Lokacijski uslovi, pristupa se sledećoj fazi odnosno izradi PROJEKTA ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU (PGD).


Detaljan cenovnik naših usluga kao i obrazloženje cena pružanja usluga možete pronaći klikom na sliku „CENE“ ispod:
CENOVNIK USLUGA ZA FIZIČKA LICA

Za više informacija nas možete kontaktirati putem sledećih kontak podataka (klikni na taster za link):

Klikni za kontakt stranu


KLIKNI ZA POVRATAK NA NASLOVNU STRANU