PROJEKAT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU (PGD)


Projekat za građevinsku dozvolu (PGD) je forma projekta koja se predaje uz Zahtev za izdavanje građevinske dozvole.

Projekat za građevinsku dozvolu (PGD) je za objekte do 400 m2 bruto građevinske dozvole ključna faza izrade tehničke dokumentacije. Razlog je taj što se Projekat za građevinsku dozvolu (PGD) predaje uz zahtev za izdavanje Građevinske dozvole. Drugim rečima, onog trenutka kada se usvoji Projekat za građevinsku dozvolu (PGD), odnosno kada se izda Građevinska dozvola, dalje izmene projekta nisu moguće osim u izuzetnim slučajevima.

Za objekte do 400 m2 bruto građevinske površine, u skladu sa Zakonom i Pravilnicima, Projekat za građevinsku dozvolu (PGD) obuhvata samo deo: 1 – Arhitektura. U okviru tog dela se utvrđuje građevinsko-tehničke, tehnološke i eksploatacione karakteristike objekta sa opisom kompletne opreme i instalacija. Pored toga, Projekat za građevinsku dozvolu (PGD) – deo 1 – Arhitektura daje i tehničko-tehnološka i organizaciona rešenja za gradnju objekta, investicionu vrednost objekta kao i uslove održavanja objekta.

Tokom procesa izrade Projekta za građevinsku dozvolu (PGD),  potrebno je da komunikacija između Klijenta i Projektanta bude na najvišem nivou kako bi se otkrili i otklonili svi eventualni nedostaci. Iz tog razloga AliQuantum insistira na tome da se projektovanje vrši kroz navedene faze kako bi se i pre započinjanja izrade Projekta za građevinsku dozvolu (PGD) poznavala većina ključnih parametara koji će činiti Projekat za građevinsku dozvolu (PGD).

Formalno gledano, osnovu za izradu Projekta za građevinsku dozvolu (PGD) čine: Lokacijski uslovi u okviru kojih se definišu svi uslovi potrebni za izradu tehničke dokumentacije po kojoj će se izvršiti izgradnja budućeg objekta, Katastarsko-topografski plan (izrađuje geometar) overen od strane nadležnog Katastra kao i Geotehnički elaborat (u slučaju da to nadležni organ uprave zahteva). U slučaju kompleksnijih projekata, podloge su nešto obimnije odnosno prilagođene su svakom karakterističnomtipu objekta.

Sadržaj projekta se u skladu sa Zakonom i Pravilnicima prilagođava svakom tipu objekta.

Onog trenutka kada Projekat za građevinsku dozvolu (PGD) bude kompletiran, pristupa se predaji Zahteva za izdavanje Građevinske dozvole pri lokalnom upravnom organu.


Detaljan cenovnik naših usluga kao i obrazloženje cena pružanja usluga možete pronaći klikom na sliku „CENE“ ispod:
CENOVNIK USLUGA ZA FIZIČKA LICA

Za više informacija nas možete kontaktirati putem sledećih kontak podataka (klikni na taster za link):

Klikni za kontakt stranu


KLIKNI ZA POVRATAK NA NASLOVNU STRANU