IZVEŠTAJ O ZATEČENOM STANJU:

Izveštaj o zatečenom stanju se izrađuje u skladu sa Zakonom o ozakonjenju (Legalizaciji) objekata koji je usvojen 20. Novembra 2015. godine.

Zakon o ozakonjenju objekata propisuju da se izveštaj o zatečenom stanju izrađuje za sledeće kategorije objekata:

 1. Objekti kategorije A, klase 111011 i 112111;
 2. Objekti čija je bruto razvijena građevinska površina objekta (u daljem tekstu: BRGP) veća od 400 m2;
 3. Objekti javne namene;
 4. Inženjerski objekti.

Izveštaj o zatečenom stanju objekta koji se izrađuje za objekte kategorije A, klase 111011 i 112111 sadrži:

 1. Elaborat geodetskih radova,
 2. Snimak izvedenog stanja,
 3. Izjavu odgovornog projektanta ili odgovornog izvođača radova da objekat ispunjava osnovne zahteve za objekat u pogledu nosivosti i stabilnosti, prema propisima koji su važili u vreme izgradnje tog objekta;
 4. Izjavu vlasnika nezakonito izgrađenog objekta da prihvata eventualni rizik korišćenja objekta, s obzirom na minimalnu tehničku dokumentaciju koja je propisana za ozakonjenje.

Izveštaj o zatečenom stanju koji se izrađuje za objekte čija je BRGP veća od 400m², objekte javne namene i inženjerske objekte sadrži:

 1. Elaborat geodetskih radova,
 2. Snimak izvedenog stanja,
 3. Izjavu odgovornog projektanta ili odgovornog izvođača radova da objekat ispunjava osnovne zahteve za objekat;
 4. Izjavu vlasnika nezakonito izgrađenog objekta da prihvata eventualni rizik korišćenja objekta, s obzirom na minimalnu tehničku dokumentaciju koja je propisana za ozakonjenje.

Snimak izvedenog stanja sadrži opštu, tekstualnu, numeričku i grafičku dokumentaciju, u skladu sa članovima 18. i 19. Zakona o ozakonjenju objekata.

Pored sadržaja propisanog u članu 18. stav 8. tačka 1) ovog Zakona, grafički prikazi za objekte čija je BRGP veća od 400m², objekte javne namene i inženjerske objekte sadrži i dva karakteristična, međusobno upravna preseka i druge karakteristične preseke i izglede objekta.

Pored propisanog sadržaja, izvještaj sadrži i druge specifične podatke koji su karakteristični za određenu vrstu objekata (za objekte niskogradnje: uzdužni profil, karakteristične poprečne profile, ostale prikaze zavisno od vrste i klase objekta), u skladu sa pravilima struke.

Sastavni deo izveštaja za objekte visokogradnje čija je BRGP veća od 400m² je izjava odgovornog projektanta, odnosno odgovornog izvođača radova da nezakonito izgrađeni objekat ispunjava osnovne zahteve za objekat u pogledu nosivosti i stabilnosti, prema propisima koji su važili u vreme izgradnje tog objekta.

U slučaju da nezakonito izgrađeni objekat visokogradnje ima BRGP veću od 2.000 m² i/ili spratnost veću od P + 4, pored navedene izjave, sastavni deo izveštaja je i izjava projektanta sa odgovarajućom licencom da objekat ispunjava uslove u pogledu zaštite od požara, prema propisima koji su važili u vreme izgradnje tog objekta.

Sastavni deo izveštaja za objekte javne namene i inženjerske objekte je i izjava odgovornog projektanta, odnosno odgovornog izvođača radova, sa odgovarajućom licencom, da nezakonito izgrađeni objekat ispunjava osnovne zahteve za objekat u pogledu nosivosti i stabilnosti, zaštite od požara i sigurnosti i pristupačnosti prilikom upotrebe, prema propisima koji su važili u vreme izgradnje tog objekta.

Ako stanje konstrukcije, odnosno kvalitet izvršenih radova u pogledu stabilnosti, odnosno sigurnosti nije zadovoljavajuće ili su u međuvremenu izmenjeni tehnički propisi za tu vrstu objekata, izveštaj sadrži i predlog mera, odnosno popis radova koje je potrebno preduzeti pre izdavanja rešenja o ozakonjenju.

Detaljniji opis sadržaja je moguće detaljnije pogledati u okviru IZVOD IZ ZAKONA, ČLANOVI 18. i 19.  – SADRŽAJ IZVEŠTAJA O ZATEČENOM STANJU.

PREUZIMANJE DOKUMENTA U PDF FORMATU

Za više detalja, kliknite na Zakona o ozakonjenju objekata.


Za više informacija nas možete kontaktirati putem sledećih kontak podataka (klikni na taster za link):

Klikni za kontakt stranu


KLIKNI ZA POVRATAK NA STRANU LEGALIZACIJA