Projekat za građevinsku dozvolu (PGD)

Projekat za građevinsku dozvolu (PGD) je forma projekta koja se predaje uz Zahtev za izdavanje rešenja o građevinskoj dozvoli. PGD je za objekte do 400 m2 bruto razvijene građevinske površine (BRGP) ključna faza izrade tehničke dokumentacije. Razlog je taj što se PGD predaje uz zahtev za izdavanje Rešenja o građevinskoj dozvoli. Drugim rečima, onog trenutka kada se usvoji Projekat za građevinsku dozvolu (PGD), odnosno kada se izda Rešenje o građevinskoj dozvoli, dalje izmene projekta nisu moguće bez izmene Rešenja o građevinskoj dozvoli.

Za objekte do 400 m2 BRGP, u skladu sa Zakonom i Pravilnicima, PGD obuhvata samo jedan deo: Sveska 1 – Arhitektura. U okviru tog dela se utvrđuje građevinsko-tehničke, tehnološke i eksploatacione karakteristike objekta sa opisom kompletne opreme i instalacija. Pored toga, PGD – Sveska 1 – Arhitektura daje i tehničko-tehnološka i organizaciona rešenja za gradnju objekta, investicionu vrednost objekta kao i uslove održavanja objekta.

Osnovu za izradu PGD čine:

  • Lokacijski uslovi u okviru kojih se definišu svi uslovi potrebni za izradu tehničke dokumentacije po kojoj će se izvršiti izgradnja budućeg objekta,
  • Overen katastarsko topografski plan (KTP) koji izrađuje geodetski biro (geometar) na katastarskoj podlozi;
  • Geotehnički (geotehnički) elaborat (za Grad Beograd je neophodan, za sve ostale Uprave se izrađuje prema potrebi) kojim se definiše sastav tla i mogućnosti tj. uslovi fundiranja (temeljenja) objekta;

Sadržaj projekta se u skladu sa Zakonom i Pravilnicima prilagođava svakom tipu objekta.


Onog trenutka kada Projekat za građevinsku dozvolu (PGD) bude kompletiran, pristupa se predaji zahteva za izdavanje Rešenja o građevinskoj dozvoli pri lokalnom upravnom organu.

CENOVNIK

DETALJNIJE

POŠALJITE NAM UPIT

DETALJNIJE