Upotrebna dozvola

Upotrebna Dozvola je rešenje koje u opštem slučaju izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave a kojim se potvrđuje da je objekat podoban za upotrebu.

Opis postupka je sledeći: Zahtev za izdavanje upotrebne dozvole se predaje isključivo elektronskim putem kroz sistem za elektronsko podnošenje prijava (CEOP). Za podnošenje elektronske prijave Vam je potreban sertifikovan elektronski potpis. Uz sam zahtev se prilažu prilozi elektronski potpisani i overeni na propisan način:

  1. Izveštaj komisije za tehnički pregled kojim se utvrđuje da je objekat podoban za upotrebu sa predlogom da se može izdati upotrebna dozvola, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta, sastavu komisije, sadržini predloga komisije o utvrđivanju podobnosti objekta za upotrebu, osmatranju tla i objekta u toku građenja i upotrebe i minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste objekata (osim za objekte kategorije „A”, za koje se podnosi potvrda iz člana 5. Pravilnika o objektima na koje se ne primenjuju pojedine odredbe zakona o planiranju i izgradnji);
  2. Projekat za izvođenje sa potvrdom i overom investitora, stručnog nadzora i izvođača radova da je izvedeno stanje jednako projektovanom stanju ili projekat izvedenog objekta, u skladu sa Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata, osim za objekte kategorije „A”, za koje se umesto projekta izvedenog objekta može priložiti geodetski snimak izvedenog objekta na parceli, na overenoj katastarsko-topografskoj podlozi;
  3. Rešenje o kućnom broju;
  4. Elaborat geodetskih radova za izvedeni objekat i posebne delove objekta;
  5. Elaborat geodetskih radova za podzemne instalacije;
  6. Sertifikat o energetskim svojstvima objekta, ako je za objekat propisana obaveza pribavljanja sertifikata o energetskim svojstvima (Energetski pasoš);
  7. Potvrda o uplati taksi.

KLIKNI ZA POVRATAK NA STRANU PROJEKTOVANJE


Onog trenutka kada se ishoduje Upotrebna dozvola, objekat se po službenoj dužnosti upisuje u javne evidencije Republičke službe za katastar nepokretnosti.

CENOVNIK

DETALJNIJE

POŠALJITE NAM UPIT

DETALJNIJE