PARCELACIJA I PREPARCELACIJA

Preduzeće AQ DOO u saradnji sa Geodetskim organizacijama nudi opciju izrade projekata parcealcije i preparcelacije.

Proces parcelacije / preparcelacije je sledeći:

 1. Izrada Plana parcelacije / preparcelacije na osnovu kojeg se u nadležnoj lokalnoj Upravi traži informacija da li je planirana parcelacija uopšte moguća u skladu sa važećim planiskim dokumentima. Ukoliko se konstatuje da je planirana parcelacija / preparcelacija moguća, preduzimaju se sledeći koraci;
 2. Geometar ishoduje Kopiju plana za predmetnu katastarsku parcelu (parcele);
 3. Geometar ishoduje Kopiju plana podzemnih vodova za predmetnu katastarsku parcelu (parcele);
 4. Geometar ishoduje List nepokretnosti za predmetnu katastarsku parcelu (parcele).
 5. Izrada Katastarsko-topografskog plana (KTP);
 6. Izrada Projekta geodetskog obeležavanja;
 7. Izrada Projekta parcelacije / preparcelacije;
 8. Predaja Projekta parcelacije / preparcelacije nadležnoj Upravi na potvrđivanje;
 9. Dobijanje potvrde na Projekat parcelacije / preparcelacije;
 10. Izrada Geodetskog elaborata za sprovođenje parelacije / preparcelacije u Republičkoj službi za katastar nepokretnosti;
 11. Predaja Investitoru dva primerka projekta parcelacije / preparcelacije sa potvrdom koju je izdala nadležna Uprava;
 12. Predaja jednog primerka Projekta parcelacije / preparcelacije i Geodetskog elaborata za sprovođenje parelacije / preparcelacije sa plaćenim taksama Republičkoj službi za katastar nepokretnosti radi sprovođenja i formiranja novih parcela, sa dodeljivanjem novih brojeva parcela.

Procedura izrade, potvrde i sprovođenja parcelacije/preparcelacije traje 3-6 meseci (ovisno o ažurnosti nadležne Uprave). U određenim situacijama procedura može biti i duža u slučaju da postoje nerešena imovinsko-pravna pitanja na parceli/parcelama.

Napomene:

 • Kada Projekat parcelacije / preparcelacije bude predat u Republičkoj službi za katastar nepokretnosti, investitor će dobiti broj pod kojim je predmet zaveden. Da bi ubrzao vreme sprovođenja i poželjno je da se investitor u katastru interesuje za svoj predmet.
 • Rešenje Republičke službe za katastar nepokretnosti da je sprovedena parcelacija / preparcelacija, Investitor dobija na kućnu adresu;
 • Nakon isteka 15 dana od dana dobijanja Rešenja, Investitor može naručiti novu kopiju plana i list nepokretnosti;
 • Projektom parcelacije / preparcelacije ne utiče se na vlasničke odnose, oni će ostati isti i nakon formiranja novih parcela, s tim što će ti odnosi biti ravnomerno raspoređeni na nove parcele, sa istim suvlasničkim udelima kao pre parcelacije;
 • Ako na novoformiranim parcelama ima više suvlasnika, potrebno je da Investitor angažuje Advokata koji će napraviti Ugovor o razvrgnuću, na osnovu kojeg će se svi suvlasnici uknjižiti kao vlasnici 1/1, svako na svojoj novoformiranoj parceli;
 • Projektom parcelacije / preparcelacije se ne vrši prenamena zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko zemljište niti konverzija prava korišćenja u pravo svojine.

CENOVNIK

DETALJNIJE

POŠALJITE NAM UPIT

DETALJNIJE