URBANISTIČKI PLAN

Preduzeće AQ DOO vrši izradu Urbanističkih planova.

U opštem slučaju, Izrada plana podrazumeva sledeće procedure:

 • Pripremu elemenata za donošenje Odluke o izradi Plana;
 • Pripremu Kriterijuma za određivanje mogućih karakteristika značajnih uticaja;
 • Izradu Materijala za rani javni uvid u trajanju od 15 dana;
 • Pripremu dopisa i materijala za pribavljanje mišljenja i uslova nadležnih JP i institucija;
 • Obrazlaganje materijala za Rani javni uvid na Komisiji za planove;
 • Izradu Nacrta Plana sa sadržajem u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i Pravilnikom i planom višeg reda;
 • Prezentacija Nacrta Plana Komisiji za planove;
 • Prosleđivanje Nacrta Plana na javni uvid u trajanju od 30 dana u nadležnoj upravi;
 • Obrazlaganje na eventualne primedbe i sugestije sa Javnog uvida;
 • Izrada Predloga Plana i upućivanje na usvajanje u Skupštinsku proceduru;
 • Priprema Plana u digitalnom i analognom obliku u svim fazama izrade Plana; i
 • Dostava dva analogna i dva digitalna primerka Plana.

Investitor o svom trošku pribavlja i dostavlja Obrađivaču:

 • Kopiju plana predmetne parcele;
 • Kopiju plana podzemnih instalacija;
 • Izvod iz lista nepokretnosti za sve parcele koje su obuhvaćene Planom;
 • Overen katastarsko-topografski plan (KTP) za prostor obuhvata Plana;
 • Potpisan projektni zadatak u okviru kojeg će biti dat opis potreba priključenja na infrastrukturu i potrebne planirane kapacitete mreže; i
 • Investitor snosi troškove izdavanja uslova nadležnih institucija.

SADRŽINA PLANA:

Sadržina Plana propisana je Zakonom o planiranju i izgradnji.

Na primer, Plan detaljne regulacije (PDR) sadrži naročito:

 • Granice Plana i obuhvat građevinskog područja, podelu prostora na posebne celine i zone;
 • Detaljnu namenu zemljišta;
 • Regulacione linije ulica i javnih površina i građevinske linije sa elementima za obeležavanje na geodetskoj podlozi;
 • Nivelacione kote ulica i javnih površina (nivelacioni plan);
 • Popis parcela i opis lokacija za javne površine, sadržaje i objekte;
 • Koridore i kapacitete za saobraćajnu, energetsku, komunalnu i drugu infrastrukturu;
 • Mere zaštite kulturno-istorijskih spomenika i zaštićenih prirodnih celina;
 • Lokacije za koje se obavezno izrađuje urbanistički projekat ili raspisuje konkurs;
 • Pravila uređenja i pravila građenja po celinama i zonama; i
 • Druge elemente značajne za sprovođenje Plana detaljne regulacije.

Za zone urbane obnove Planom detaljne regulacije razrađuju se naročito i kompozicioni ili oblikovni plan i plan parternog uređenja.

Kada se Urbanističkim planom namena zemljišta menja tako da nova namena zahteva bitno drugačiju parcelaciju Plan detaljne regulacije može sadržati i plan parcelacije.

Sastavni deo Plana su:

 • Pravila uređenja;
 • Pravila građenja; i
 • Grafički deo.

Pravila građenja izrađuju se za pretežne namene, odnosno zone u obuhvatu Plana, a odnose se na pojedinačne građevinske parcele u meri dovoljnoj da budu osnov za izdavanje Lokacijskh uslova na ukupnom zemljištu obuhvaćenom Planom, osim za građevinsko zemljište obuhvaćeno Planom za koje je određena obaveza dalje planske razrade.

Pravila građenja utvrđuju se prema mesnim prilikama ili u skladu sa aktom kojim se uređuju opšti uslovi o parcelaciji i izgradnji. Pravila građenja mogu da sadrže i druge uslove arhitektonskog oblikovanja, materijalizacije, završne obrade, kolorita i drugo.

Grafičkim delom planskog dokumenta prikazuju se rešenja u skladu sa sadržinom Plana. Grafički deo Urbanističkog plana izrađuje se po pravilu na overenom katastarsko-topografskom, odnosno overenom topografskom planu, odnosno overenom katastarskom planu.

Plan detaljne regulacije sadrži tekstualni i grafički deo.

Okvirni minimalni period za izradu Plana je 180 dana.

Dinamika izrade Plana sa rokovima realizacije je sledeća:

 • Sastavljanje, potvrda i potpisivanje Ugovora (rok: 7-10 dana);
 • Priprema elemenata za donošenje Odluke o izradi Plana (rok: 4 dana od potpisivanja Ugovora);
 • Pripremu Kriterijuma za određivanje mogućih karakteristika značajnih uticaja (rok: 5 dana od potpisivanja Ugovora);
 • Izlaganje Predloga Odluke o izradi Plana na Komisiji za planove (rok zavisi od dinamike rada Komisije za planove matične uprave);
 • Donošenje Odluke u skladu sa dinamikom organizacije Skupštine matične samouprave (rok zavisi od dinamike rada organizacije Skupštine matične samouprave);
 • Izrada materijala za rani javni uvid (rok: 20 radnih dana od dana dostavljanja overenog KTPa),
 • Rani javni uvid u trajanju od 15 dana (rok zavisi od rada matične samouprave);
 • Prezentacija materijala za rani javni uvid na Komisiji za proveru planske dokumentacije (prezentacija se vrši po zakazivanju tako da rok zavisi od rada matične samouprave);
 • Pribavljanje uslova nadležnih preduzeća i ustanova (procenjeno vreme 30 dana, zavisi od organa koji izdaju uslove);
 • Izrada Nacrta Plana u trajanju od 30 radnih dana od prispeća svih neophodnih uslova nadležnih preduzeća i ustanova;
 • Dostava Nacrta u Opštinsku Upravu za potrebe Komisije za proveru planske dokumentacije koja se zakazuje najkasnije 7 dana nakon dostave Nacrta Plana,
 • Javni uvid Nacrta Plana u trajanju od 30 kalendarskih dana (rok zavisi od rada matične samouprave);
 • Postupanje po eventualnim primedbama (rok: 7-15 kalendarskih dana u zavisnosti da li ima primedbi i ako ih ima i kojeg su obima);
 • Priprema Predloga Plana i rad opštinskih službi (rok: okvirno 5 do 10 radnih dana);
 • Donošenje Plana po zakazivanju Skupštine (rok zavisi od dinamike sazivanja i rada lokalne skupštine tako da ga nije moguće unapred definisati);
 • Pakovanje Planskog dokumenta, 5 radnih dana od dostave ODLUKE O DONOŠENJU Plana; i
 • Predaja Planskog dokumenta po potpisivanju Predsednika lokalne skupštine.

Plan stupa na snagu i može se sprovoditi danom objavljivanja u Službenom listu matične jedinice samouprave.

CENOVNIK

DETALJNIJE

POŠALJITE NAM UPIT

DETALJNIJE