URBANISTIČKI PROJEKAT

Preduzeće AQ DOO vrši izradu Urbanističkih projekata (UP). Urbanistički projekti (UP) se izrađuju u situacijama kada je to određeno planskim dokumentom (npr. planski dokument predviđa obaveznu izradu UP za neku lokaciju) ili se izrađuje na zahtev Investitora, za potrebe urbanističko-arhitektonskog oblikovanja površina javne namene i urbanističko-arhitektonske razrade lokacija. UP se izrađuje u skladu sa urbanističkim planom, prostornim planom jedinice lokalne samouprave ili prostornim planom područja posebne namene. Urbanistički projekat (UP) se izrađuje i za izgradnju objekta koji je u funkciji obavljanja delatnosti poljoprivrednog gazdinstva, odnosno delatnosti seoskog turističkog domaćinstva, nautičkog i/ili lovnog turizma na područjima koja se ne nalaze u obuhvatu planskih dokumenata koji se mogu direktno primeniti.

Urbanistički projekat se izrađuje za jednu ili za više katastarskih parcela ili za delove katastarskih parcela, i u tom slučaju obavezno sadrži planiranu parcelaciju.

Urbanističkim projektom se definiše i stepen infrastrukturne i komunalne opremljenosti, a sadrži i druge uslove za formiranje građevinske parcele.

Proses izrade i usvajanja urbanističkog projekta (UP) je sledeći:

 1. Definisanje projektnog zadatka;
 2. Izrada Idejnog rešenja (IDR) kao podloge za UP – procenjeno vreme 20 radnih dana,
 3. Pribavljanje uslova nadležnih preduzeća i ustanova – procenjeno vreme 25 radnih dana,
 4. Izrada nacrta UP – rok izrade je 15 radnih dana od prispeća svih neophodnih uslova nadležnih preduzeća i ustanova;
 5. Dostava nacrta UP jedinici lokalne samouprave nadležnoj za poslove urbanizma za potrebe javne prezentacije i razmatranja nacrta UP od strane Komisije za proveru planske dokumentacije;
 6. Objavljivanje javnog poziva za prezentaciju nacrta UP. Javni poziv objavljuje organ jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove urbanizma u sredstvima javnog informisanja, odnosno u lokalnom dnevnom listu, na zvaničnoj oglasnoj tabli u sedištu jedinice lokalne samouprave, kao i na zvaničnoj internet stranici a sve o trošku Investitora. Javni poziv za prezentaciju objavljuje se 7  dana pre dana određenog za početak javne prezentacije;
 7. Objavljivanje nacrta UP na javnu prezentaciju u trajanju od 7 kalendarskih dana;
 8. Prezentacija UP na sednicei Komisije za planove koja se zakazuje najkasnije 10 dana nakon završenog javne prezentacije;
 9. Postupanje po eventualnim primedbama 2 kalendarska dana (u zavisnosti da li ima primedbi i ako ih ima i kojeg su obima);
 10. Pakovanje kompletiranog UP, 2 radna dana od završene procedure i predaja na overu;
 11. Potvrda UP od strane jedinice lokalne samouprave nadležne za poslove urbanizma.

CENOVNIK

DETALJNIJE

POŠALJITE NAM UPIT

DETALJNIJE