Rešenje o građevinskoj dozvoli

Građevinska dozvola je Rešenje kojim se odobrava izvođenje radova na predmetnom objektu. U slučaju izgradnje porodičnog stambenog objekta, Rešenje o građevinskoj dozvoli izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Opis postupka je sledeći: Zahtev za izdavanje građevinske dozvole se predaje isključivo elektronskim putem kroz sistem za elektronsko podnošenje prijava (CEOP). Za podnošenje elektronske prijave Vam je potreban sertifikovan elektronski potpis. U okviru elektronskog podnošenja zahteva (aplikacije) se u okviru sistema navode svi relevantni podaci o Investitoru, podnosiocu zahteva, lokaciji, parceli, tipu objekta čija izgradnja se planira i njegovim karakteristikama, načinu finansiranja i obezbeđivanja potrebne infrastrukture, kao i podaci iz izdatih Lokacijskih uslova. Uz sam zahtev se prilažu prilozi elektronski potpisani i overeni na propisan način:

  1. Izvod iz projekta koje izrađuje ovlašćena organizacija (projektni biro);
  2. Projekat za građevinsku dozvolu (PGD) koji izrađuje ovlašćena organizacija (projektni biro);
  3. Izveštaj revizione komisije (Tehnička kontrola koju izrađuje ovlašćena organizacija (projektni biro));
  4. Dokaz o odgovarajućem pravu na zemljištu;
  5. Geodetski snimak postojećeg stanja;
  6. Elaborati koji su shodno vrsti i klasi objekta neophodni za izdavanje građevinske dozvole;
  7. Potvrda o uplati taksi.

U izvesnim slučajevima je neophodna i predaja dodatnih priloga.

Uz sam zahtev se plaćaju propisane takse i to:

  1. Lokalna taksa (ukoliko je takvu propisao nadležni organ);
  2. Republičkja administrativna taksa (RAT);
  3. CEOP taksa;

Nadležni organ će na osnovu primljenog zahteva izvršiti pregled priložene dokumentacije i u slučaju da se utvrdi da je dokumentacija potpuna, izdaće građevinsklu dozvolu u roku od pet radnih dana od dana podnošenja zahteva.

U okviru procesa izdavanja građevinske dozvole se vrši obračun troškova komunalnog doprinosa (takse) za uređenje građevinskog zemljišta koje je potrebno platiti pre podnošenja zahteva za prijavu građevinskih radova.

Građevinskom dozvolom se Investitoru daje dozvola za izgradnju objekta na osnovu primljene projektne dokumentacije (Projekat za građevinsku dozvolu (PGD)). Građevinska dozvola sadrži sve informacije o Investitoru, objektu čije se izgradnja dozvoljava, katastarskoj parceli na kojoj se objekat izvodi, postojećim objektima koji se ruše ili rekonstruišu, roku važenja građevinske dozvole i rok završetka građenja kao i o dokumentaciji na osnovu koje se izdaje Građevinska dozvola.

Nakon dobijanja pravosnažne Građevinske dozvole a pre početka izvođenja radova, u obavezi ste da izvršite prijavu građevinskih radova.

Sledeći korak u procesu izgradnje je: PRAVNOSNAŽNOST REŠENJA O GRAĐEVINSKOJ DOZVOLI

KORAK 3: PRAVNOSNAŽNOST GRAĐEVINSKE DOZVOLE


Onog trenutka kada se ishoduje Rešenje o građevinskoj dozvoli, pristupa se sledećoj fazi odnosno: Pravnosnažnost rešenja o građevinskoj dozvoli.

CENOVNIK

DETALJNIJE

POŠALJITE NAM UPIT

DETALJNIJE