Lokacijski uslovi

Lokacijski uslovi su prvi korak u procesu izgradnje objekta. Uz zahtev za izdavanje Lokacijskih uslova se predaje Idejno rešenje (IDR) – Arhitektura.

Opis postupka je sledeći: Zahtev za Lokacijske uslove se predaje isključivo elektronskim putem kroz sistem za elektronsko podnošenje prijava (CEOP). Za podnošenje elektronske prijave Vam je potreban sertifikovan elektronski potpis. U okviru elektronskog podnošenja zahteva (aplikacije) se u okviru sistema navode svi relevantni podaci o Investitoru, podnosiocu zahteva, lokaciji, parceli, tipu objekta čija izgradnja se planira i njegovim karakteristikama, načinu finansiranja i obezbeđivanja potrebne infrastrukture i dr. Uz sam zahtev se prilažu prilozi elektronski potpisani i overeni na propisan način:

 1. Idejno rešenje (IDR) koje izrađuje ovlašćena organizacija (projektni biro);
 2. Potvrda o uplati taksi.

Uz sam zahtev se plaćaju propisane takse i to:

 1. Lokalna taksa (ukoliko je takvu propisao nadležni organ);
 2. Republičkja administrativna taksa (RAT);
 3. CEOP taksa;

Kroz proces izdavanja Lokacijskih uslova nadležni organ u okviru objedinjene procedure i ime i na trošak Investitora koji je predao zahtev za izdavanje Lokacijskih uslova pribavlja odgovarajuće podloge, uslove i sagalasnosti među kojima:

 1. Kopiju plana;
 2. Prepis lista nepokretnosti;
 3. Urbanističko-tehničke uslove;
 4. Uslove za projektovanje nadležne elektrodistribucije;
 5. Uslove nadležnog JKP vodovod i kanalizacija;
 6. Ostale uslove koji su traženi u okviru IDR.

U zavisnosti od tipa objekta, pored navedenih uslova se pribavljaju i neki dodatni uslovi. Plaćanje usluga izdavanja navedenih podloga, uslova i sagalsnosti se vrši kroz izdavanje Lokacijskih uslova.

Nakon što nadležni organ pribavi sve propisane uslove, vrši se izdavanje Lokacijskih uslova koji služe kao podloga za izradu Projekta za građevinsku dozvolu (PGD).

Sledeći korak u procesu izgradnje je izrada Projeka za građevinsku dovolu (PGD) i predaja zahteva za Rešenje o građevinskoj dozvoli.

KORAK 2: ZAHTEV ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU


Onog trenutka kada se ishoduju Lokacijski uslovi, pristupa se sledećoj fazi odnosno: PROJEKAT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU (PGD).

CENOVNIK

DETALJNIJE

POŠALJITE NAM UPIT

DETALJNIJE